Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Sakrament Małżeństwa


Co wiemy o Sakramencie:

      Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże (Por. Rdz 1, 26-27). a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistnienia w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła (Por. Ef 5, 31-32).
      Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością. to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego.
      Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
      Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka. Kary będące następstwem grzechu, "bóle rodzenia dzieci" (Rdz 3,16), praca "w pocie oblicza" (Rdz 3,19) stanowią także lekarstwo, które ogranicza szkody spowodowane przez grzech. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, szukanie własnych przyjemności, pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie.
Katechizm Kościoła Katolickiego 1601 - 1609

Przyjęcie Sakramentu:

      Narzeczeni zgłaszają się 6 miesięcy wcześniej w godzinach urzędowania kancelarii na spotkanie z duszpasterzem. Przynoszą ze sobą, kościelny dyplom ukończenia katechizacji szkoły średniej (nie jest honorowane świadectwo szkolne) i dowód osobisty. Następuje wstępna rozmowa i omówienie przygotowania narzeczonych do udzielenia sobie sakramentu małżeństwa. W normalnym trybie narzeczeni wysłuchują cztery katechezy przedœlubne, uczestniczą w dniu skupienia i odbywają trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego i rodzinnego. Jeżeli ktoś nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły średniej zostaje zobowiązany do przygotowania się na podstawie „Katechizmu dla dorosłych” do indywidualnego egzaminu z wiedzy religijnej. Osoby, które nie przyjęły I Komunii św. lub sakramentu bierzmowania są zobowiązane do odpowiednio wcześniejszego omówienia z duszpasterzem możliwości przygotowania się i przyjęcia tych sakramentów. Nie jest godziwe, aby chrześcijanie udzielali sobie sakramentu małżeństwa bez uprzedniego przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej a do nich należą: chrzest, bierzmowanie i Komunia św.
      Nie błogosławimy ślubów w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, we wszystkie piątki oraz w niedziele i uroczystości z niedzielnym porządkiem Mszy świętych.

Przygotowanie do udzielenia sobie Sakramentu:

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE
II. DZIEŃ SKUPIENIA
III. TRZY SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ
IV. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
V. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ
...czytaj więcej